Chuyển động Công Thương

Nhiệt điện, thủy điện phải đảm bảo cấp điện đến năm 2024

Thực hiện Hoàng Hòa
Phiên bản di động