Chuyển động Công Thương

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện trong những tháng cao điểm mùa khô

Thực hiện Nhóm phóng viên
Phiên bản di động