Chuyển động Công Thương

Các nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tiến độ các DA đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Thực hiện Nhóm phóng viên
Phiên bản di động