Công nghiệp

Thương nhân được quyết mức giá nhưng không cao hơn giá trần

Thực hiện Thế Duy
Phiên bản di động