Thời sự

Giao ban định kỳ tháng 3 về đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Thực hiện Đình Dũng – Đinh Tuấn – Bùi Hùng
Phiên bản di động