Thời sự

Bảo đảm an toàn, tiến độ chất lượng dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối

Thực hiện Thế Duy - Hòa Bình - Ngọc Long
Phiên bản di động